Để mạch khuyếch đại hoạt động ở chế độ A, thì tiếp giáp base – collector của BJT cần phải……..

Để mạch khuyếch đại hoạt động ở chế độ A, thì tiếp giáp base – collector của BJT cần phải……..

A. Hở mạch

B. Kín mạch;

C. Được phân cực thuận

D. Được phân cực ngược

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng