Để tăng khả năng nhũ hoá của bơ ca cao người ta thường phối hợp với một tỷ lệ nhất định các chất nhũ hoá thích hợp:

Để tăng khả năng nhũ hoá của bơ ca cao người ta thường phối hợp với một tỷ lệ nhất định các chất nhũ hoá thích hợp:

A. Lanolin khan nước với tỷ lệ 50-10 %

B. Alcol cetylic với tỷ lệ 5 % – 9 %

C. Cholesterol với tỷ lệ 7 % – 10 %

D. Parafin với tỷ lệ từ 50-60 %

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng