Để tạo được ưu thế lai, khâu cơ bản đầu tiên trong quy trình là:

Để tạo được ưu thế lai, khâu cơ bản đầu tiên trong quy trình là:

A. cho tự thụ phấn kéo dài

B. tạo ra dòng thuần

C. cho lai khác dòng

D. cho lai khác loài

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng