Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta có thể sử dụng kiểu lai nào sau đây?

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta có thể sử dụng kiểu lai nào sau đây?

A. Lai khác dòng đơn

B. Lai thuận nghịch

C. Lai khác dòng kép

D. Cả A, B, C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng