Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?

A. Lai khác dòng

B. Lai thuận nghịch

C. Lai phân tích

D. Lai khác dòng kép

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng