Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp:

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp:

A. lai tế bào

B. đột biến nhân tạo

C. kĩ thuật di truyền

D. chọn lọc cá thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng