Để tránh ứng suất mặt phẳng và ứng suất khối, nên thiết kế các mối hàn dạng:

Để tránh ứng suất mặt phẳng và ứng suất khối, nên thiết kế các mối hàn dạng:

A. Không tập trung 

B. Tập trung 

C. Khép kín 

D. Tăng số lượng các mối hàn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng