Để truyền chuyển động giữa các trục song song cùng chiều, ta chọn bộ truyền đai nào?

Để truyền chuyển động giữa các trục song song cùng chiều, ta chọn bộ truyền đai nào?

A. đai dẹt

B. đai thang/thang hẹp/lược

C. đai tròn

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng