Dị hóa là gì?

Dị hóa là gì?

A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.

B. Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau. 

C. Quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản

D. Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng