Di truyền học tư vấn nhằm chẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kỳ:

Di truyền học tư vấn nhằm chẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kỳ:

A. trước sinh

B. sắp sinh

C. mới sinh

D. sau sinh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng