Di truyền y học tư vấn nhằm chẩn đoán 1 số bệnh tật di truyền ở thời kì:

Di truyền y học tư vấn nhằm chẩn đoán 1 số bệnh tật di truyền ở thời kì:

A. trước sinh

B. sắp sinh 

C. mới sinh

D. còn bú mẹ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng