Dịch bào là dịch trong suốt?

Dịch bào là dịch trong suốt?

A. Không chứa một cấu trúc tế bào nào 

B. Chứa một mạng lưới protein hình sợi 

C. Nằm trong ty thể 

D. Nằm trong lục lạp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng