Dịch chỉnh đều được thực hiện:

Dịch chỉnh đều được thực hiện:

A. khi tỷ số truyền lớn và làm giảm độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

B. khi tỷ số truyền nhỏ và làm giảm độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

C. khi tỷ số truyền nhỏ và làm tăng độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

D. khi tỷ số truyền lớn và làm tăng độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng