Dịch vụ giá trị gia tăng là:

Dịch vụ giá trị gia tăng là:

A. Dịch vụ thiết yếu nhất mà hạ tầng mạng cung cấp được

B. Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin của người sử dụng

C. Dịch vụ chỉ liên quan đến truyền thoại

D. Dịch vụ không cần tính cước 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng