Điểm khác biệt lớn giữa nhiễm sắc thể của tế bào nhân thực so với nhiễm sắc thể của tế bào nhân sơ là?

Điểm khác biệt lớn giữa nhiễm sắc thể của tế bào nhân thực so với nhiễm sắc thể của tế bào nhân sơ là?

A. Tế bào nhân sơ có hai sợi nhiễm sắc thể.

B. Tế bào nhân thực có ba sợi nhiễm sắc thể.

C. Tế bào nhân sơ có một sợi nhiễm sắc thể.

D. Tế bào nhân thực có hai sợi nhiễm sắc thể.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng