Điểm khác nhau cơ bản giữa thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm là:

Điểm khác nhau cơ bản giữa thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm là:

A. Thành tế bào thực vật là xenlulôzơ, của nấm là kitin, còn của vi khuẩn là peptitđôglican.

B. Thành tế bào thực vật và nấm là xenlulôzơ, vi khuẩn là peptitđôglican.

C. Thành tế bào thực vật là xenlulôzơ, còn nấm và vi khuẩn là kitin.

D. Thành tế bào thực vật và vi khuẩn đều bằng peptitđôglican, còn nấm là kitin.         

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng