Điểm khác nhau giữa vận chuyển tích cực và khuếch tán có trợ lực là?

Điểm khác nhau giữa vận chuyển tích cực và khuếch tán có trợ lực là?

A. Vận chuyển tích cực cần có protein chuyên chở còn khuếch tán có trợ lực thì không cần. 

B. Khuếch tán có trợ lực vận chuyển các chất ngược chiều nồng độ còn vận chuyển tích cực thì không.

C. Khuếch tán có trợ lực cần có protein chuyên chở còn vận chuyển tích cực thì không cần. 

D. Vận chuyển tích cực cần năng lượng do ATP cung cấp còn khuếch tán có trợ lực thì không cần.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng