Điểm kiểm soát (điểm R) là thời điểm mà tế bào vượt qua được thì mới tiếp tuc các giai đoạn tiếp theo của chu kì tế bào. Điểm kiểm soát R thuộc vào cuối:

Điểm kiểm soát (điểm R) là thời điểm mà tế bào vượt qua được thì mới tiếp tuc các giai đoạn tiếp theo của chu kì tế bào. Điểm kiểm soát R thuộc vào cuối:

A. Kì đầu của nguyên phân

B. Pha G2 của kì trung gian

C. Pha G1 của kì trung gian

D. Kì sau của nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng