Điện áp DC trên cực base của transistor ở mạch hình 3.41, là bao nhiêu ?

Điện áp DC trên cực base của transistor ở mạch hình 3.41, là bao nhiêu ?

A.  0,2V

B. 0,7V

C. 7,5V

D. 15V

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng