Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

A. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không

B. Nhân và tế bào chất phân chia cùng lúc

C. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất

D. Tế bào chất phân chia trước rồi đến nhân phân chia

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng