Điện tích điểm thử là:

Điện tích điểm thử là:

A. Điện tích đơn vị đặt bên ngoài của điện trường

B. Điện tích đặt vào điện trường

C. Điện tích đơn vị đặt bên ngoài của điện trường giả thiết là điện tích điểm

D. Điện tích đơn vị đặt vào điện trường giả thiết là điện tích điểm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng