Điền vào chỗ trống: “quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện … .. chung”

Điền vào chỗ trống: “quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện … .. chung”

A. Lợi nhuận

B. Lợi ích

C. Mục tiêu

D. Kế hoạch

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng