Điều gì tạo nên sự kỳ vọng của khách hàng

Điều gì tạo nên sự kỳ vọng của khách hàng

A. Kinh nghiệm tiêu dùng

B. Tâm lý cá nhân

C. Thông tin truyền miệng

D. Cả 3 câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng