Điều khẳng định nào sau đây là phù hợp nhất?

Điều khẳng định nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Phần lớn đột biến điểm thường có lợi

B. Phần lớn đột biến điểm thường có hại

C. Phần lớn đột biến điểm thường vô hại

D. Phần lớn đột biến điểm thường tạo gen trội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng