Điều nào sau đây không đúng khi nói về Gibberellin?

Điều nào sau đây không đúng khi nói về Gibberellin?

A. Kích thích ra hoa.

B. Kích thích sinh trƣởng tế bào theo chiều dài.

C. Trong phân tử có chứa nhiều nguyên tố Nitơ.

D. Là một trong hai thành phần của hoocmon ra hoa – florigen

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng