Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết?

Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết?

A. Các gen nằm trên một NST tạo thành nhóm gen liên kết

B. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó

C. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết

D. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ lưỡng bội (2n) của loài đó

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng