Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?

Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?

A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau

B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ phấn

C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm

D. Quần thể biểu hiện tính đa hình

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng