Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự:

 Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự:

A. mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối

B. mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối

C. ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối

D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng