Định luật nhiệt động 1 viết cho hệ kín, như sau:

Định luật nhiệt động 1 viết cho hệ kín, như sau:

A. dq = cp.dT + pdv

B. dq = cv.dT + pdv

C. dq = cp.dT – pdv

D. dq = cv.dT – pdv

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng