Định nghĩa nào sau đây đúng về tích phân suy rộng?

Định nghĩa nào sau đây đúng về tích phân suy rộng?

A. \(\int\limits_{ – \infty }^b {f(x)dx = \mathop {\lim }\limits_{a \to – \infty } } \int\limits_a^b {f(x)dx} \)

B. \(\int\limits_a^{ + \infty } {f(x)dx = \mathop {\lim }\limits_{a \to + \infty } } \int\limits_a^{ – \infty } {f(x)dx} \)

C. \(\int\limits_{ – \infty }^b {f(x)dx = \mathop {\lim }\limits_{a \to {0^ – }} } \int\limits_{a + \varepsilon }^b {f(x)dx} \)

D. \(\int\limits_a^{ + \infty } {f(x)dx = \mathop {\lim }\limits_{\varepsilon \to 0} } \int\limits_a^{b + \varepsilon } {f(x)dx} \)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng