Định vị dịch vụ là:

Định vị dịch vụ là:

A. Tạo ra một dịch vụ với những khác biệt trên thị trường.

B. Khắc họa vào tâm trí của khách hàng những hình ảnh, những khác biệt so với dịch vụ của đối thủ cạnh tranh.

C. Cả 2 đúng

D. Cả 2 sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng