Độ ẩm của thuốc cốm theo qui định:

Độ ẩm của thuốc cốm theo qui định:

A. ≤ 10% 

B. ≤ 9% 

C. ≤ 7% 

D. ≤ 5%

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng