Đo độ mài mòn của viên nén tiến hành trên bao nhiêu viên:

Đo độ mài mòn của viên nén tiến hành trên bao nhiêu viên:

A. 10 viên 

B. 20 viên 

C. 30 viên 

D. 40 viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng