Độ hoà tan của khí trong chất lỏng phụ thuộc vào:

Độ hoà tan của khí trong chất lỏng phụ thuộc vào:

A. Tính chất của khí và của chất lỏng, cách tiếp xúc giữa khí và chất lỏng 

B. Nhiệt độ môi trường, vận tốc chất khí đi vào thiết bị hấp thụ

C. Áp suất riêng phần của khí trong hỗn hợp, nhiệt độ môi trường 

D. Tính chất của khí và của chất lỏng, áp suất riêng phần của khí trong hỗn hợp, nhiệt độ môi trường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng