Độ rộng vùng gia nhiệt thông thường so với chiều dày khi hàn là:

Độ rộng vùng gia nhiệt thông thường so với chiều dày khi hàn là:

A. 4 lần 

B. 10 lần

C. 20 lần 

D. 40 lần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng