Doanh nghiệp đưa quyết định cần phải tăng thêm nguồn vốn dài hạn. doanh nghiệp có thể huy động vốn dài hạn từ:

Doanh nghiệp đưa quyết định cần phải tăng thêm nguồn vốn dài hạn. doanh nghiệp có thể huy động vốn dài hạn từ:

A. Phát hành cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận giữ lại

B. Vay dài hạn

C. Cả a & b

D. Không phương án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng