Đối mã có trong cấu trúc:

Đối mã có trong cấu trúc:

A. mARN

B. tARN

C. rARN

D. ADN

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng