Đối với loại thuốc mỡ được sử dụng lâu dài, cần phải quan tâm đến tính:

Đối với loại thuốc mỡ được sử dụng lâu dài, cần phải quan tâm đến tính:

A. Thấm sâu

B. Không tách lớp 

C. Không khô cứng 

D. Không gây dị ứng, kích ứng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng