Đối với một xiclon cụ thể đã cho thì. (chọn câu đúng) 

Đối với một xiclon cụ thể đã cho thì. (chọn câu đúng) 

A. Chênh lệch áp suất tăng theo tỷ lệ bình phương của vận tốc hoặc của lưu lượng

B. Chênh lệch áp suất giảm theo tỷ lệ mũ bậc bốn của đường kính D2 nếu lưu lượng không đổi

C. Chênh lệch áp suất tỷ lệ nghịch với khối lượng

D. Chênh lệch áp suất phụ thuộc vào kích thước nếu vE không đổi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng