Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi:

 Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi:

A. Sản lượng vượt quá sản lượng hoà vốn

B. Định phí bằng biến phí

C. Sản lượng thấp hơn điểm hoà vốn

D. Cả 2 ý trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng