Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là gì?

 Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là gì?

A. Tâm động

B. Nucleosome

C. Sợi cơ bản

D. Sợi nhiễm sắc 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng