Đơn vị nhiệt độ nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.

Đơn vị nhiệt độ nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.

A. 0K

B. 0C

C. 0F

D. 0R

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng