Đơn vị protein của vi ống là?

Đơn vị protein của vi ống là?

A. Actin hình sợi 

B. Myosin hình cầu 

C. Tubulin hình sợi 

D. Tubulin hình cầu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng