Đơn vị protein của vi sợi là?

Đơn vị protein của vi sợi là?

A. Actin hình sợi 

B. Myosin hình cầu 

C. Tubulin hình sợi 

D. Tubulin hình cầu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng