Đơn vị tính của nội năng U là:

Đơn vị tính của nội năng U là:

A. J, kJ

B. W, kW

C. kW.h

D. kW/h

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng