Động cơ không đồng bộ 24 cực làm việc trong lưới điện 50Hz. Hệ số trượt s = 0,06. xác định tốc độ của động cơ.

Động cơ không đồng bộ 24 cực làm việc trong lưới điện 50Hz. Hệ số trượt s = 0,06. xác định tốc độ của động cơ.

A. n = 250 vg/ph

B. n = 235 vg/ph

C. n = 265 vg/ph

D. n = 125 vg/ph

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng