Động cơ không đồng bộ có 8 cực, 60Hz sẽ quay với vận tốc bao nhiêu nếu hệ số trượt bằng 0,07.

Động cơ không đồng bộ có 8 cực, 60Hz sẽ quay với vận tốc bao nhiêu nếu hệ số trượt bằng 0,07.

A. n = 837vg/ph

B. n = 418,5vg/ph

C. n = 209,25vg/ph

D. n = 375vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng