Động cơ máy sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không sinh ra khí:

Động cơ máy sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không sinh ra khí:

A. CO

B. Cl2

C. NOx

D. Bụi chì

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng