Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn cho khoa học là:

Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn cho khoa học là:

A. Giải thích được nguyên nhân phát sinh các biến dị

B. Giải thích được cơ chế di truyền của các biến dị 

C. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung và giải thích khá thành công sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

D. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hoá từ các nguồn gốc khác nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng