Đồng hoá là?

Đồng hoá là?

A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào. 

B. Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau. 

C. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất phức tạp

D. Quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng